Oppklaring vedrørende mail sendt 20. februar fra styret i Norske 4H-alumner

Tirsdag 20. februar sendte styret i Norske 4H-alumner (heretter N4HA-styret) en e-post til alle alumnklubbstyrene, med informasjon om to separate saker: Forslag til vedtektsendringer, samt forslag til normalvedtekter for 4H-alumnklubber. Vi har fått flere innspill og tilbakemeldinger, men ser at formuleringen i mailen kunne vært bedre, og at noe av informasjonen skaper forvirring. Dette ønsker vi å rette opp i, og håper med dette at informasjonen om sakene og hva vi ønsker fra dere blir mer forståelig.

N4HAs gjeldende vedtekter ligger <HER>
Forslag til nye vedtekter for N4HA ligger <HER>
Forslag til normalvedtekter ligger <HER>

Mer info om de to separate sakene

  1. Forslag til vedtektsendringer

N4HA-styret ønsker å oppdatere våre egne vedtekter, da vi føler de er utdaterte og kunne gitt bedre føringer for arbeidet i styret. Blant annet når det kommer til § 7 og § 8 som omhandler årsmøte og styret, men også flere av de andre paragrafene. 

 

En slik sak må behandles på årsmøtet vårt, som finner sted på landsleir i Rogaland den 22. juli. Det offisielle forslaget til vedtektsendringer må sendes ut til alumnklubbene senest fire måneder før årsmøtet (jf. §8 i de gjeldene vedtektene), det vil si senest 22. mars.

 

Ifølge dagens vedtekter, må alumnklubbenes forslag til endring av våre vedtekter være N4HA-styret i hende senest seks måneder før årsmøtet. Denne fristen har gått ut, men vi ønsker å gjøre et unntak og åpne for innspill fra dere. Da vi sendte dere mail den 20. februar, sendte vi derfor vedtektsendringene på en såkalt «høring» – både for å få åpne for innspill fra de ulike alumnklubbene, men også for at forslaget vi sender ut er kjent og gjennomgått av dere før utsendingen den 22. mars.

 

Fristen for å sende innspill/tilbakemeldinger på denne høringen er satt til 11. mars. Da har N4HA-styret tid til å gjennomgå alle innspill fra dere, før det offisielle forslaget til vedtektsendringene sendes ut til alle alumnklubber den 22. mars.

 

  1. Forslag til normalvedtekter for 4H-alumnklubber

Per dags dato er det flere alumnklubber som ikke har egne klubbvedtekter, av ulike årsaker. Det er også store variasjoner i utforming/innhold blant de alumnklubbene som har egne vedtekter. På bakgrunn av dette, har N4HA-styret utarbeidet et forslag til såkalte «normalvedtekter» for alumnklubbene, dvs. en «mal» for hvordan alumnklubbenes egne vedtekter bør se ut. Målet er både å standardisere alumnklubbvedtektene rundt om i landet, samt å gjøre det lettere for klubbene å utarbeide egne vedtekter på bakgrunn av en slik mal.

 

N4HA-styrets forslag til normalvedtekter tar utgangspunkt i våre egne vedtekter, dog med de foreslåtte endringene som ble sendt i samme e-post (dvs. det vi forklarte i punkt 1 over her).

 

Også denne saken må behandles på årsmøtet vårt. Men ettersom dette ikke er en vedtektsendring av N4HAs vedtekter, men heller en «vanlig» årsmøtesak, er fristen for offisiell utsending til alumnklubbene noe kortere – kun tre måneder ifølge dagens vedtekter (§ 6), dvs. 22. april. Vi ser altså på denne saken som en prinsipiell sak. Derfor er fristen for innspill/tilbakemeldinger på denne høringen noe lenger.

 

Fristen for å sende innspill/tilbakemeldinger på denne høringen er satt til 11. april. Da har N4HA-styret tid til å gjennomgå alle innspill fra dere, før det offisielle forslaget til normalvedtekter for 4H-alumnklubber sendes ut til alle alumnklubber den 22. april.

Ytterligere bemerkninger

  1. Innspill/tilbakemelding: Vi ønsker kun én e-post med innspill/tilbakemelding på hver av de to forslagene/høringene per alumnklubb. Har dere ytterligere spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på styret@n4ha.no. OBS! Da vi får en del henvendelser i forbindelse med disse to forslagene, må dere beregne noe tid før dere får svar fra oss.

 

  1. Ordbruk: Det har kommet spørsmål om bruk av ordene «sentralstyre» og «landsstyre» i dokumentene vi sendte ut. Som nevnt samme e-post, bærer forslagene preg av endringer som vil fremmes på landsmøtet til 4H Norge i sommer, der «landsstyret» vil gå over til å hete «sentralstyret», og der «4H Norges lover» vil bli endret til «4H Norges vedtekter».

 

  1. De viktigste endringsforslagene: Ettersom begge forslagene vi har sendt ut er ganske omfattende, ønsker vi å trekke frem det vi anser som de viktigste endringsforslagene.

a) Plassering i organisasjonen (§ 3 i begge dokumentene)

I dag er alumnklubbene organisatorisk underlagt fylkesstyrene. Dette betyr at klubbens egne vedtekter og vedtektsendringer må godkjennes av fylkesstyret for å være gyldige. Både N4HA-styret og landsstyret i 4H Norge oppfatter dette som ulogisk. På landsmøtet til 4H Norge i sommer, vil det derfor mest sannsynlig fremmes et forslag om at alumnklubbene blir organisatorisk underlagt Norske 4H-alumner.

b) Medlemmer (§ 4 i normalvedtektene, § 5 i forslag til nye vedtekter for N4HA styret)

Vi ønsker at alle som vil være alumnmedlem i 4H skal ha muligheten til det, og ønsker derfor å fjerne den tidligere regelen om 4 års engasjement for fullverdig alumnmedlemskap. Dessuten vil det bli fremmet et eget forslag med reviderte medlemskategorier på landsmøtet i sommer. Derfor foreslår vi å følge 4H Norges kommende definisjon av alumner i våre egne vedtekter. Forslaget til endring er ikke skrevet enda da landsstyret ikke har samme fristen som oss for å sende inn endringsforslag til sine egne lover. Vi vet det er vanskelig å forholde seg til et forslag man ikke kan lese enda, men vi har tillit til at landsstyret vil definere dette på en inkluderende og god måte. Styret i N4HA mener at det er mer naturlig at landsmøte til 4H Norge bestemmer hvem som skal få være 4H-alumner enn at vårt årsmøte bestemmer dette.

c) Styret (§ 6 i normalvedtektene, § 8 i forslag til nye vedtekter for N4HA styret)

Den detaljerte beskrivelsen av arbeidsoppgavene til styret har som mål å tydeliggjøre styrets oppgaver for potensielle nye styremedlemmer. Vi mener det er lettere både for valgkomiteen og de som rekrutteres til styret å ta stilling til hva de ulike vervene innebærer, og slik sett ha en klarere idé om hva det rekrutteres til/hvilke personer som egner seg best til styrets behov. Det må imidlertid understrekes at beskrivelsen er ment å være veiledende.

d) Alkoholforbud (§ 7 i normalvedtektene, § 9 i forslag til nye vedtekter for N4HA styret)

På bakgrunn av en rekke innspill fra medlemmer av alumnklubber i hele landet, ønsker vi at alumnklubbenes arrangementer skal være alkoholfrie. Dette ønsket ble vedtatt på et styremøte etter en grundig og lang diskusjon, der en rekke argumenter både for og mot et slikt alkoholforbud ble trukket frem. Vi skal forberede et grundig innlegg til årsmøtet med de viktigste argumentene både for og mot, og er forberedte på at denne saken vil være preget av både opphetet og lang diskusjon. For å gjøre det tydeligere hvorfor vi velger å fremme et slikt forslag, kan vi likevel nevne noen argumenter for:

  • Øker medlemmenes sikkerhet og trygghetsfølelse på arrangementer
  • Minker sjansen for grenseoverskridende (seksuell) adferd
  • Minker følelsen av drikkepress/ekskludering blant de som ikke drikker alkohol
  • Det er ikke vanlig å drikke alkohol på «vanlige» 4H-arrangementer, og medlemmene er vant til det. Er det da nødvendig å åpne for alkohol på alumnarrangementer?

Målet er altså ikke å være en såkalt «avholdsorganisasjon», men heller å sikre medlemmenes velvære på alumnarrangementer, samt minke risiko for potensielt farlige og traumatiserende opplevelser blant medlemsmassen vår. Som nevnt vil det forberedes et grundig innlegg med mer detaljerte argumenter, men dersom dere ønsker mer utdypning om dette punktet før årsmøtet, skriv dette i innspillet/tilbakemeldingen deres, så finner vi en løsning på det.

 

Vi håper at dette var oppklarende, og at de to forslagene vi sendte ut den 20. februar nå er tydeligere og enklere å forstå.

 

Med vennlig hilsen,
Styret i Norske 4H-alumner